IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. December 2021.

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno koja dospije na Postrojenje. Novoizgrađeno Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda sastojat će se od 6 objekata. Tri objekta su namijenjena smještaju tehnologije za pročišćavanje otpadnih voda, jedan je objekt upravne zgrade, jedan objekt kontrole/nadzora rada UPOV-a i jedan objekt garaže za specijalizirana vozila. Svi objekti su povezani internom prometnicom. Površina građevne čestice iznosi 10 627 m^2. Rok izvođenja svih radova uključujući i razdoblje projektiranja, ishodovanja dozvola, gradnje i pokusnog rada je do kraja 2023. godine.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001