Natječaj za imenovanje direktora Društva-jedinog člana uprave Društva

24. November 2021.

URBROJ:479-3/2021AO16, (16.11.2021.) natječaj Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Rovinj, Trg na Lokvi 3/A

NATJEČAJ

za imenovanje direktora Društva-jedinog člana uprave Društva

Kandidat za direktora Društva mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i slijedećim uvjetima:           

           -VSS tehničkog smjera s položenim stručnim ispitom,

                      -najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

                      -nepostojanje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o

                       trgovačkim društvima,

                      -poznavanje talijanskog i engleskog jezika,

                      -poznavanje rada na računalu,

                      -vozačka dozvola B kategorije,

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-potpisanu zamolbu (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja,   adresa e-pošte, telefon/mobitel)

      -životopis,

      -dokaz o državljanstvu ( presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice ili

       putovnice)

      -dokaz o stručnoj spremi-presliku diplome VSS tehničkog smjera,

      -dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci ( elektronički zapis o radnom

        iskustvu)

      -uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni

        postupak, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja ( izvornik ),

       -izjava kandidata pod kaznenom ili materijalnom odgovornošću s

       ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika o nepostojanju zapreke za

        imenovanju sukladno članku 239.stavku 2.točki 1.i 2. Zakona o trgovačkim

        društvima,

       -vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih

         podataka ( preuzetu sa službene stranice Odvodnje Rovinj-Rovigno

         d.o.o., www.odvodnjarovinj.hr .)

       -preslika vozačke dozvole B kategorije,

       -plan i program rada Društva za razdoblje od 4 godine,

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana računajući od objave natječaja u Narodnim novinama, točnije od 24. studenog 2021.godine do 02. prosinca 2021.godine do 15.30 sati bez obzira na način dostave (pismene), što je i krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.

Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravodobne prijave prispjele pisanim putem.

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ne ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja, neće biti kontaktirani.

Sa svim kandidatkinjama/kandidatima čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne uvjete obavit će se intervju a povjerenstvo za imenovanje i odabir direktora društva obavijestit će sve kandidatkinje/kandidate (na e-mail adresu) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

Kandidat koji bude izabran prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti poslodavcu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radniku izdanu od ovlaštenog specijaliste rada.

Svi zaprimljeni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Direktor društva se imenuje na mandat od 4 godine počev od 27.12.2021. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. (Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora društva), Trg na Lokvi 3/A, 52 210 Rovinj, s naznakom „ Ne otvaraj –natječaj za direktora društva“.

 

U suglasju sa čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine broj 82/08), prijave na natječaj ravnopravno mogu dostaviti osobe obaju spolova.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Skupštine Društva o izboru direktora.

 

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i za isto ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Natječaj se objavljuje na službenim stranicama Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., www.odvodnjarovinj.hr  i u Narodnim novinama.

 

 

                                                                     Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001