NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

2. July 2024.

Klasa: 112-01/24-01/05

Urbroj:2163-8-2-3-1

02. srpnja 2024.

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. , Novigradska ulica 1, Rovinj, dana 02. srpnja 2024. godine objavljuje natječaj za sljedeća radna mjesta na određeno vrijeme:

1)    REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE - ZAMJENA

Poslovi radnog mjesta:

·         Obavlja poslove na svakodnevnom praćenju, ažuriranju i arhiviranju dokumentacije vezano za pripremu i provedbu projekata.

·         Priprema dokumentaciju za koordinaciju svih sudionika u investicijama. Obavlja pomoćne poslove u organizaciji koordinacijskih sastanaka vezanih za investicije, pripremi dokumentacije za provođenje, praćenje i arhiviranje istih.

·         Obavlja pomoćne poslove pripreme i provođenja javne nabave i jednostavne nabave.

·         Vodi evidencije o korištenju godišnjih odmora radnika i evidencije prisutnosti na radu, vrši koncipiranje administrativne korespondencije, prijepise dopisa i kopiranje i sl. 

·         Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1 izvršitelj m/ž

Vrsta zaposlenja : zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - zamjena

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

 

Minimalni uvjeti:

- SSS - IV stupanj,

- aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

2)    RADNIK NA ODVOZU FEKALIJA

Poslovi radnog mjesta:

·         Obavlja sve pomoćne poslove na pražnjenju sabirnih i septičkih jama i ostale poslove na strojnim pročišćavanjima kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje i komunalnim vodnim građevinama. 

·         Obavlja i druge poslove po nalogu  poslovođe i rukovoditelja.

·         Za svoj rad odgovara poslovođi  i rukovoditelju.

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1 izvršitelj m/ž

Vrsta zaposlenja : zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Minimalni uvjeti:

- NKV

- posebni uvjeti rada

 

 

3) RADNIK NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA I OPREME

Poslovi radnog mjesta:

·         Obavlja poslove na održavanju svih vodnih instalacija i opreme na uređajima i opremi za odvodnju i pročišćavanje, montaža i demontaža dijelova crpnih stanica i pročišćivača. Odgovoran je za ispravnost istih. Brine o potrebnom materijalu i sredstvima rada.

·         Prema potrebi obavlja sve pomoćne poslove na pražnjenju sabirnih i septičkih jama kao i ostale poslove na strojnim pročišćavanjima kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje i komunalnim vodnim građevinama. 

·         Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovoditelja

·         Za svoj rad odgovara  poslovođi i rukovoditelju.

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1 izvršitelj m/ž

Vrsta zaposlenja : zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Minimalni uvjeti:

- KV/SSS – III/IV stupanj, smjer vodoinstalater

- vozačka dozvola „B“ kategorije

- posebni uvjeti rada

 

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

ü  Životopis kandidata

ü  Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

ü  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

ü  Izvadak iz elektroničke radne knjižice

ü  Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mjesec dana)

ü   Kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)

ü   Ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

Postupak zapošljavanja

Datum otvaranja natječaja je 02. srpnja 2024. godine, a traje do 15. srpnja 2024. godine.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o.: www.odvodnjarovinj.hr te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke, osobno u sjedište društva ili e-pošte. Prijava koja se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto ___________________________ – NE OTVARAJ“ na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno. Prijave koje se dostavljaju putem e-pošte dostavljaju se u jednoj mapi/folderu na: info@odvodnjarovinj.hr. Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15:00 h,  15. srpnja 2024. godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene minimalno propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i dobiti će pisanu obavijest o razlogu odbijanja prijave.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju i pismeni test.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno.

Pitanja i pojašnjenja vezana uz predmetni natječaj mogu se poslati na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

Prigovori se mogu dostaviti u roku 8 dana na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Napomena* - Zaštita osobnih podataka

Prije slanja prijave na natječaj informirajte se o načinu obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prikupljanje i obrada provodi se u svrhu provedbe predmetnog natječaja s ciljem utvrđivanja zadovoljenja uvjeta natječaja i provedbe postupka zapošljavanja.

Prikupljaju se i obrađuju isključivo podaci neophodni za provedbu predmetnog natječaja pa ukoliko ne dostavite tražene osobne podatke i/ili ne dostavite potpisanu Privolu, nismo u mogućnosti vrednovati Vašu prijavu na natječaj. Istu možete skinuti na web stranici: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/.

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka, te o Vašim pravima dostupe su na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto Referent za administrativne poslove

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto „referent za administrativne poslove “

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte info@odvodnjarovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

                                                                                                 

 

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto Radnik na odvozu fekalija

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto „radnik na odvozu fekalija “

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte info@odvodnjarovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

                                                                                                 

 

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto Radnik na održavanju instalacija i opreme

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto „radnik na održavanju instalacija i opreme“

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte info@odvodnjarovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

                                                                                                 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001