NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA I OPREME

19. April 2023.

Klasa: 112-01/23-01/02

Urbroj:2163-8-2-3-3

19. travnja 2023. godine

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. , Trg na lokvi 3 A, Rovinj, objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK NA ODRŽAVANJU INSTALACIJA I OPREME

Radno mjesto: radnik na održavanju instalacija i opreme

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja : Na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Natječaj vrijedi od 19. travnja 2023. godine do 03. svibnja  2023. godine

 

Minimalni uvjeti:

- SSS (srednja stručna sprema) , 4. stupanj , smjer električar

-poslovi s posebnim uvjetima rada

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

ü  Životopis kandidata

ü  Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

ü  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

ü  Izvadak iz elektroničke radne knjižice

ü  Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mjesec dana)

ü   Kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)

ü   Ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

 Opis poslova

Obavlja poslove na održavanju svih električnih instalacija i opreme na uređajima i opremi za odvodnju i pročišćavanje, montažu i demontažu dijelova crpnih stanica i pročišćivača. Odgovoran je za ispravnost istih. Brine o potrebnom materijalu i sredstvima rada. Radi po potrebi i na ostalim poslovima na strojnim pročišćavanjima kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje i komunalnim vodnim građevinama. Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i rukovoditelja. Za svoj rad odgovara poslovođi i rukovoditelju.  

Postupak zapošljavanja

Datum otvaranja natječaja je 19. travnja 2023. godine, a traje do 03. svibnja 2023. godine.

Prijave se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke, osobno u sjedište društva ili e-pošte. Prijava koja se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto električara – NE OTVARAJ“ na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, Piazza sul Laco 3/A, 52210 Rovinj-Rovigno. Prijave koje se dostavljaju putem e-pošte dostavljaju se u jednoj mapi/folderu na: odvodnjarovinj@rovinj.hr. Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15:00 h  dana 03. svibnja 2023. godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene minimalno propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i dobiti će pisanu obavijest o razlogu odbijanja prijave.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, Piazza sul Laco 3/A, 52210 Rovinj-Rovigno.

Pitanja i pojašnjenja vezana uz predmetni natječaj mogu se poslati na adresu e-pošte: odvodnjarovinj@rovinj.hr

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

Prigovori se mogu dostaviti u roku 8 dana na adresu e-pošte: odvodnjarovinj@rovinj.hr

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabranog kandidata uputiti na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.

 

Napomena* - Zaštita osobnih podataka

Prije slanja prijave na natječaj informirajte se o načinu obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prikupljanje i obrada provodi se u svrhu provedbe predmetnog natječaja s ciljem utvrđivanja zadovoljenja uvjeta natječaja i provedbe postupka zapošljavanja.

Prikupljaju se i obrađuju isključivo podaci neophodni za provedbu predmetnog natječaja pa ukoliko ne dostavite tražene osobne podatke i/ili ne dostavite potpisanu Privolu, nismo u mogućnosti vrednovati Vašu prijavu na natječaj. Istu možete skinuti na web stranici: https://odvodnjarovinj.hr/hr/.

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka, te o Vašim pravima dostupe su na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto Radnik na održavanju instalacija i opreme

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto radnik na održavanju instalacija i opreme

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte odvodnjarovinj@rovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

 

                                                                                                  

 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001