NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVODITELJ/ICA TEHNIČKE PRIPREME

18. October 2023.

Klasa: 112-01/23-01/05

Urbroj:2163-8-2-3-1

18. listopada 2023. godine

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. , Novigradska ulica 1, Rovinj, objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVODITELJ/ICA TEHNIČKE PRIPREME

Radno mjesto: rukovoditelj/ica tehničke pripreme

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja : Na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Natječaj vrijedi od 18.listopada 2023. do 30.listopada 2023.

 

Minimalni uvjeti:

- VSS/VŠS- VII/VI stupanj, građevinski smjer ili drugi tehnički smjer

- 3 godine radnog iskustva na rukovoditeljskim poslovima u struci,

- aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (CAD platforme)

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

ü  Životopis kandidata

ü  Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

ü  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

ü  Izvadak iz elektroničke radne knjižice

ü  Dokaz o rukovoditeljskim poslovima u struci,

ü  Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 30 dana)

ü   Kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)

ü   Ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

 Opis poslova

Rukovodi radom Ureda projektne podrške i zaštite na radu.  Izrađuje prijedlog planova i programa rada, odgovoran/odgovorna je za rad i izvršenje poslova ureda projektne podrške i zaštite na radu  Prati razvojne projekte iz  djelokruga poslova organizacijskih jedinica. Izrađuje uputstva za rad, organizira i kontrolira pravilno i ažurno vođenje propisane dokumentacije. Izrađuje prijedlog  potrebnih investicijskih radova i modernizacije opreme i poslovanja  za nesmetano funkcioniranje sustava za odvodnju i dispoziciju otpadnih voda.  Obavlja  poslove vezane za izgradnju i nadzor nad izgradnjom sustava i objekata za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Brine o prihodima i rashodima. Odgovaran/odgovorna je za rad, izvršavanje programa rada, vodi investicije prema programu rada i odgovara za iste do uporabne dozvole. Odgovara za provođenje svih radnih naloga na nivou organizacijskih jedinica. Vodi brigu o nabavci materijala i sredstva za rad. Prati naplatu potraživanja i s tim u vezi daje naloge za slanje opomena i pripremanje potrebne dokumentacije za pokretanje ovrha. Po potrebi i nalogu direktora sudjeluje u realizaciji investicijskog održavanja upravnih prostorija. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora. 

Za svoj rad odgovara direktoru.

Postupak zapošljavanja

Datum otvaranja natječaja je 18. listopada 2023. godine a traje do 30. listopada 2023.godine.

Prijave se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke, osobno u sjedište društva ili e-pošte. Prijava koja se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto rukovoditelja/ rukovoditeljica tehničke pripreme – NE OTVARAJ“ na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno. Prijave koje se dostavljaju putem e-pošte dostavljaju se u jednoj mapi/folderu na: info@odvodnjarovinj.hr. Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15:00 h, 30. listopada 2023.godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene minimalno propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i dobiti će pisanu obavijest o razlogu odbijanja prijave.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju i pismeni test.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno.

Pitanja i pojašnjenja vezana uz predmetni natječaj mogu se poslati na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

Prigovori se mogu dostaviti u roku 8 dana na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Napomena* - Zaštita osobnih podataka

Prije slanja prijave na natječaj informirajte se o načinu obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prikupljanje i obrada provodi se u svrhu provedbe predmetnog natječaja s ciljem utvrđivanja zadovoljenja uvjeta natječaja i provedbe postupka zapošljavanja.

Prikupljaju se i obrađuju isključivo podaci neophodni za provedbu predmetnog natječaja pa ukoliko ne dostavite tražene osobne podatke i/ili ne dostavite potpisanu Privolu, nismo u mogućnosti vrednovati Vašu prijavu na natječaj. Istu možete skinuti na web stranici: https://odvodnjarovinj.hr/hr/.

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka, te o Vašim pravima dostupe su na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

 

 

 Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto „Rukovoditelj/ica tehničke pripreme“

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto Rukovoditelj/ica tehničke pripreme

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte info@odvodnjarovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

                                                                                                  

 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001