NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKE POSLOVE

22. April 2024.

Klasa: 112-01/24-01/01

Urbroj:2163-8-2-3-1

22. travnja 2024.

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. , Novigradska ulica 1, Rovinj, objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKE POSLOVE

Radno mjesto: stručni suradnik za administrativno-tehničke poslove

Mjesto rada: Rovinj

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja : Na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseci, s mogućnošću produljenja na neodređeno

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Naknada za smještaj : Nema

Naknada za prijevoz : U visini cijene mjesečne/pojedinačne prijevozne karte prema službenom cjeniku lokalnog prijevoznika

Natječaj vrijedi od 22. travnja 2024. godine do 03. svibnja  2024. godine 

Minimalni uvjeti:

- VSS/VŠS- VII/VI stupanj, tehnički smjer

- 3 godine radnog iskustva u struci,

- aktivno znanje talijanskog i engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (CAD platforme)

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

ü  Životopis kandidata

ü  Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

ü  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

ü  Izvadak iz elektroničke radne knjižice

ü  Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mjesec dana)

ü   Kontakt (telefon i/ili adresu e-pošte)

ü   Ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka

 Opis poslova

Provodi kontrolu, vrši dorade i dopune baze podataka korisnika sustava javne odvodnje. Izdaje tehničko-tehnološke uvjete priključenja građevina na javni sustav odvodnje, suglasnosti, potvrde i druge akte vezane za priključivanje na javni sustav odvodnje. Vodi računa o evidenciji i naplati naknade za korištenje i održavanje javnog sustava odvodnje (kanalizacijski doprinos).

Surađuje na izradi prijedloga potrebnih investicija i planova za nesmetano funkcioniranje sustava za odvodnju i dispoziciju otpadnih voda.

Obavlja poslove vezane za pripremu projektne i/ili natječajne dokumentacije potrebne za građenje i održavanje građevina javne odvodnje, i za pripremu primopredajne dokumentacije. Izrađuje prijedloge planova i troškovnika tekućeg i investicijskog održavanja, brine o potrebnom materijalu i sredstvima, te nadzire i organizira interventne i tekuće popravke na objektima.

Sudjeluje u realizaciji investicija i obavlja druge poslove po nalogu Tehničkog  rukovoditelja.

Za svoj rad odgovara  Tehničkom  rukovoditelju.

Postupak zapošljavanja

Datum otvaranja natječaja je 22. travnja 2024. godine, a traje do 03. svibnja 2024. godine.

Prijave se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke, osobno u sjedište društva ili e-pošte. Prijava koja se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto rukovoditelja tehničke pripreme – NE OTVARAJ“ na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno. Prijave koje se dostavljaju putem e-pošte dostavljaju se u jednoj mapi/folderu na: info@odvodnjarovinj.hr. Bez obzira na način slanja, prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15:00 h,  03.svibnja 2024. godine.

Razmatraju se samo uredne prijave, a uredna prijava je ona koja sadrži svu predmetnim natječajem propisanu dokumentaciju i zadovoljene minimalno propisane uvjete.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu i/ili prijava nije dostavljena u propisanom roku, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i dobiti će pisanu obavijest o razlogu odbijanja prijave.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu pozvati će se u roku od 8 dana od zatvaranja natječaja da pristupe selekciji kandidata. Selekcija kandidata izvršiti će se kroz selekcijski intervju i pismeni test.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 5 dana od obavljenog selekcijskog razgovora/intervjua.

Odabrani kandidat mora osobno dostaviti originalnu dokumentaciju na uvid najkasnije 3 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja na adresu: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Novigradska ulica 1, Via Cittanova 1, 52210 Rovinj-Rovigno.

Pitanja i pojašnjenja vezana uz predmetni natječaj mogu se poslati na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti predmetni natječaj.

Prigovori se mogu dostaviti u roku 8 dana na adresu e-pošte: info@odvodnjarovinj.hr

Napomena* - Zaštita osobnih podataka

Prije slanja prijave na natječaj informirajte se o načinu obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prikupljanje i obrada provodi se u svrhu provedbe predmetnog natječaja s ciljem utvrđivanja zadovoljenja uvjeta natječaja i provedbe postupka zapošljavanja.

Prikupljaju se i obrađuju isključivo podaci neophodni za provedbu predmetnog natječaja pa ukoliko ne dostavite tražene osobne podatke i/ili ne dostavite potpisanu Privolu, nismo u mogućnosti vrednovati Vašu prijavu na natječaj. Istu možete skinuti na web stranici: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/.

Sve ostale informacije o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka, te o Vašim pravima dostupe su na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

                 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 

Svrha davanja privole – Natječaj za radno mjesto „Stručni suradnik za administrativno-tehničke poslove“

 

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja za radno mjesto „Stručni suradnik za administrativno-tehničke poslove“

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva                                                           (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte info@odvodnjarovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

                                                                                                 

 

 

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001