OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA PRIKUPLJANJEM PONUDA

27. March 2023.

Klasa: 406-01/23-01/2

Urbroj: 2163-8-2-3-1

Rovinj, 27. ožujka 2023. godine

 

Komisija za rashod osnovnih sredstava trgovačkog društva ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. ,  objavljuje slijedeći

 

 

OGLAS 

za prodaju službenog vozila prikupljanjem ponuda

 

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu trgovačkog društva ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o., Trg na lokvi 3/a Rovinj.

Početna prodajna cijena vozila je 2.100,00 EUR (PDV uključen)

 

2. Podaci o vozilu

marka: PIAGGIO

tip , model vozila: PORTER MAXXI

broj šasije:ZD622T00000000699

godina proizvodnje: 2003. 

boja vozila: BIJELA

oblik karoserije: OTVORENI SA SAMOISTOVARIV.

vrsta goriva: BENZIN

snaga motora: 48 kW

stanje kilometara na dan 24. ožujka 2023. godine:134.396 

registarcija vrijedi do: 18.7.2023.

 

 Napomena: vozilo je u neispravnom stanju

 

3. Pregled vozila

Vozilo se može pregledati uz prethodnu najavu na telefon :  098 453119, radnim danom u vremenu od 10,00 – 12,00 sati do isteka roka za dostavu ponuda. Prodaja se obavlja po načelu ''viđeno – kupljeno'', što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

5. Sadržaj ponude 

Pisana ponuda mora sadržavati:

• marku vozila za koje se ponuda podnosi,

• ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i broj za kontakt,

• presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

• ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti manja od početne cijene iz oglasa.

 

Uz poslanu dokumentaciju potrebno je priložiti i Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

 

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od  45 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.  Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve troškove i poreze vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom.

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ''Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila'', putem pošte na adresu  ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o., Trg na lokvi 3/a, Rovinj ili  neposrednom predajom u sjedištu društva  ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. na adresi  Trg na lokvi 3/a, Rovinj.

Rok za dostavu ponuda je 4. travnja 2023. godine do 15.00 sati. Sve ponude moraju biti zaprimljene do navedenog roka, bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravilne ponude, odnosno, ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, te ponude zaprimljene nakon utvrđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda neće biti javno, a ponude će  otvarati Komisija za rashod osnovnih sredstava dana 5. travnja 2023. godine u 12.00 sati.

 

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ili e-mail adresu ponuditelja  naznačenu u ponudi. 

Ponuditelju s najvišom cijenom valjane ponude, uz odluku o odabiru ispostavlja se i račun. Ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana izdavanja računa izvršiti uplatu utvrđene kupoprodajne cijene na račun društva IBAN: HR12 2380 0061 1700 0356 9, MODEL:00, POZIV NA BROJ: OIB kupca,  s naznakom : kupoprodaja vozila.

Prodavatelj će odmah po primitku kupoprodajne cijene zaključiti s odabranim  ponuditeljem Ugovor o kupoprodaji motornog vozila. 

Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora preuzima vozilo i odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne uplati utvrđeni iznos kupoprodajne cijene u ostavljenom mu roku, smatrat će se da je odustao od ponude , te će se vozilo  prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz oglasa.

 

8. Ostalo

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

 

U Rovinju, 27. ožujka 2023. godine .

 

 

Komisja za rashod osnovnih sredstava 

Predsjednik 

Matija Rudan 

 

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

 Svrha davanja privole – Dostava ponude putem oglasa za prodaju službenog vozila

Molimo tiskanim slovima popunite sljedeću tablicu

Osobno ime

 

Prezime

 

Stručna sprema

 

OIB

 

Telefon/Mobitel

 

Adresa e-pošte

 

 

Svojim potpisom dajem privolu Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provođenja prodaje službenog vozila putem oglasa.

Potvrđujem da sam upoznat/a s pravom opoziva ove privole i zatražiti obustavu obrade osobnih podataka.

Potvrđujem da sam se upoznao/la sa svim svojim pravima, načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na mrežnim stranicama Društva (poveznica: https://odvodnjarovinj.hr/hr/drustvo/gdpr/).

Zahtjev o opozivu ove privole za obradu osobnih podataka ili promjeni osobnih podataka dostavlja se isključivo kao vlastoručno potpisani zahtjev na adresu e-pošte odvodnjarovinj@rovinj.hr

 

 

 

 

U Rovinju-Rovigno:   _______________                      Vlastoručni potpis:  _________________

 

                                                                                                  

 

Galerija

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001