POTPISAN SPORAZUM O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VRIJEDNOSTI OD 134.232.573,00 KUNA

3. September 2020.

Nakon dugotrajnog procesa javne nabave gdje je još 2016.g. objavljen prvi javni natječaj koji je morao biti poništen dana 22.07.2020.g. potpisan je sporazum između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna. Nakon zadnjeg provedenog postupka javne nabave dobivene su 3 ponude koje su premašile procijenjenu vrijednost od 107.307.880,00 kuna za cca 30% što se i predviđalo s obzirom na vrijeme kada je rađena procjena te na trenutno stanje cijena u građevinarstvu u vrijeme završetka javne nabave, odnosno davanja ponuda. Kako bi se moglo ugovoriti radove bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva što je i učinjeno dobivanjem suglasnosti za dodatno sufinanciranje od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sporazumom je obuhvaćena izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranskog bioreaktora (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63.000 ekvivalent stanovnika za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvii i garaže za teretna vozila te dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode ukupne duljine 6606,0 metara. Ugovaranje izgradnje je bazirano na žutoj FIDIC knjizi što znači da je izvođač radova u obvezi izraditi projektnu dokumentaciju te izgradnju, a samo ugovaranje bazirano je na ukupnoj cijeni za razliku od već izgrađene mreže koja je bila bazirana na crvenoj FIDIC knjizi za koju je Odvodnja Rovinj – Rovigno imala projektnu dokumentaciju te građevinske dozvole, a ugovaranje je bilo bazirano na jediničnoj cijeni. Radovi u okviru ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku i (7) otklanjanja nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke. Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. je prije objave javnog natječaja izradila idejne projekte te dobila sve potrebne lokacijske dozvole koji će sada služiti kao baza za daljnje projektiranje. Također izrađena je i studija utjecaja na okoliš, prati se kvaliteta zraka, izvedena su geomehanička istraživanja sastava tla, a sve s ciljem kako bi se utvrdilo višestruko bolje stanje nakon izgradnje postrojenja. Izvođač je uveden u posao sa datumom 24.08.2020.g te od tog trenutka počinje teći rok od 35 mjeseci za izvršenje svih radova, dok su u samoj natječajnoj dokumentaciji definirani i bitni među rokovi koje Izvođač mora ispoštovati, a definirani su kao tri faze: -Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca; -Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci; -Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec. S obzirom na navedene rokove očekujemo kako bi već ljetnu sezonu 2023.g. mogli dočekati sa novim postrojenjem u pokusnom radu, a sezonu 2024.g. sa već uhodanim uređajem.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001