Sanacija kanalizacijske cijevi u Ul. Andrea Milossa

22. January 2021.

Početkom siječnja 2021.g. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. započela je sanaciju fekalne kanalizacije u Ul. Andrea Milossa. Sanirati će se glavna kanalizacijska cijev zajedno sa pripadajućim priključcima te sva reviziona okna. Paralelno sa sanacijom kanalizacije odvija se i popločavanje ulice u punoj širini. Radovi se odvijaju u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d.

detaljnije...

Održavanje vakuumske stanice

22. January 2021.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska stanica izgrađena je u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

Čišćenje crpne stanice ''Kino''

4. December 2020.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. izvršili su dana 26.11.2020. strojno čišćenje crpne stanice Kino, prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno, kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme.

detaljnije...

Stanje radova: Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj

4. December 2020.

Zbog trenutne epidemiološke situacije sa COVID-19 tjedne koordinacije između Izvođača, Nadzornih inženjera i Odvodnje Rovinj-Rovigno odvijaju se putem video konferencije. Trenutno se analiziraju predložena projektna rješenja nakon čeka slijedi ishodovanje potrebnih dozvola. Također, analizira se dostavljeni dinamički plan koji uključuje sve faze predviđene natječajnom dokumentacijom u trajanju od 35 mjeseci, a koji se sastoje od: -Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca; -Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci; -Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec.

detaljnije...

Stanje nabave: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

4. December 2020.

Javno otvaranje ponuda za predmet nabave "Odvojena nabava za grupu 2 - Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj" bilo je 03.11.2020.g u 12:00h. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su  pristigle 3 ponude u propisanom roku. Trenutno se odvija faza pregleda i ocijene ponuda od strane stručnog povjerenstva na temelju čega će Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. donijet odluku o odabiru ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu te koji zadovoljava sve uvjete propisane natječajnom dokumentacijom. Opseg radova koji su definirani u natječajnoj dokumentaciji za izgradnju postrojenja su: 1. Projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za Postrojenje za solarno sušenje mulja o Izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta o Provedba svih potrebnih istražnih i terenskih radova - Geodetski radovi i usluge - Geotehnički istražni radovi i usluge o Izrada Glavnih projekata o Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za građenje o Izrada Projekata izvedenog stanja 2. Građenje Postrojenja za solarno sušenje mulja, uključivo ishođenje uporabnih dozvola o Građenje o Testovi po dovršetku uključivo pokusni rad Postrojenja za solarno sušenje mulja s obukom osoblja Naručitelja za rad s Postrojenjem 3. Otklanjanje nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke za Postrojenje za solarno sušenje mulja Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova je 35 mjeseci.

detaljnije...

Građani Rovinja zadovoljni kvalitetom komunalnih usluga

4. December 2020.

Kako prenosi Glas Istre, Grad Rovinj je u sklopu Sustava integralnog upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 proveo anketu u kojoj je ispitao zadovoljstvo građana upravljanjem lokalne uprave. Anketa je pokazala da su stanovnici Grada Rovinja najzadovoljniji čistoćom, komunalnim uslugama, sportskim sadržajem i infrastrukturom. Među budućim projektima koje su građani istaknuli kao najkorisnijima našao se i dio našeg projekta – izgradnja pročistača otpadnih voda Cuvi. Cijeli članak Glasa Istre možete pročitati i u digitalnom obliku: https://www.glasistre.hr/istra/gradani-zadovoljni-kvalitetom-komunalnih-usluga-u-rovinju-683656 https://www.glasistre.hr/istra/gradani-zadovoljni-kvalitetom-komunalnih-usluga-u-rovinju-683656

detaljnije...

Krajem studenog i početkom prosinca planiran početak analize otpadnih voda na SARS-CoV-2

27. November 2020.

Planiran je početak projekta praćenja otpadnih voda kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Projekt financira Njemačka vlada, a razvijen je u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (ZOV) te Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je pomoći epidemiolozima procijeniti opseg infekcije koronavirusom na području grada Zagreba i okolice. Ispitivanje će se provoditi na otpadnim vodama prikupljenim s Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Više informacija možete pronaći u priopćenju HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/otkrivanje-sars-cov-2-u-otpadnim-vodama/

detaljnije...

Uveden novi sustav elektroničkog ispunjavanja i slanja obrazaca

11. November 2020.

U sklopu pilot projekta Grada Rovinja-Rovigno omogućeno je elektronički ispunjavanje i slanje obrazaca. Novi sustav omogućava da jednostavno ispunite online obrazac preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa ili kompjutera u roku od samo par minuta. Poveznica na web adresu: https://rovinj.eobrasci.hr/branches/odvodnja/

detaljnije...

POTPISAN SPORAZUM O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VRIJEDNOSTI OD 134.232.573,00 KUNA

3. September 2020.

Nakon dugotrajnog procesa javne nabave gdje je još 2016.g. objavljen prvi javni natječaj koji je morao biti poništen dana 22.07.2020.g. potpisan je sporazum između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna. Nakon zadnjeg provedenog postupka javne nabave dobivene su 3 ponude koje su premašile procijenjenu vrijednost od 107.307.880,00 kuna za cca 30% što se i predviđalo s obzirom na vrijeme kada je rađena procjena te na trenutno stanje cijena u građevinarstvu u vrijeme završetka javne nabave, odnosno davanja ponuda. Kako bi se moglo ugovoriti radove bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva što je i učinjeno dobivanjem suglasnosti za dodatno sufinanciranje od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sporazumom je obuhvaćena izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranskog bioreaktora (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63.000 ekvivalent stanovnika za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvii i garaže za teretna vozila te dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode ukupne duljine 6606,0 metara. Ugovaranje izgradnje je bazirano na žutoj FIDIC knjizi što znači da je izvođač radova u obvezi izraditi projektnu dokumentaciju te izgradnju, a samo ugovaranje bazirano je na ukupnoj cijeni za razliku od već izgrađene mreže koja je bila bazirana na crvenoj FIDIC knjizi za koju je Odvodnja Rovinj – Rovigno imala projektnu dokumentaciju te građevinske dozvole, a ugovaranje je bilo bazirano na jediničnoj cijeni. Radovi u okviru ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku i (7) otklanjanja nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke. Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. je prije objave javnog natječaja izradila idejne projekte te dobila sve potrebne lokacijske dozvole koji će sada služiti kao baza za daljnje projektiranje. Također izrađena je i studija utjecaja na okoliš, prati se kvaliteta zraka, izvedena su geomehanička istraživanja sastava tla, a sve s ciljem kako bi se utvrdilo višestruko bolje stanje nakon izgradnje postrojenja. Izvođač je uveden u posao sa datumom 24.08.2020.g te od tog trenutka počinje teći rok od 35 mjeseci za izvršenje svih radova, dok su u samoj natječajnoj dokumentaciji definirani i bitni među rokovi koje Izvođač mora ispoštovati, a definirani su kao tri faze: -Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca; -Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci; -Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec. S obzirom na navedene rokove očekujemo kako bi već ljetnu sezonu 2023.g. mogli dočekati sa novim postrojenjem u pokusnom radu, a sezonu 2024.g. sa već uhodanim uređajem.

detaljnije...

Radovi u Ul. Giuseppe Mazzini uspješno završeni

27. August 2020.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju ulice Mazzini u ukupnoj dužini od 90 metara. Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 3 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 31 priključno okno zajedno sa 77 metara priključne cijevi. U sklopu radova postavljene su i tri glavne cijevi u duljini od 90 metara za potrebe HT-a te priključna cijev do svakog objekta sveukupne duljine 125 metara, također izvedeno je i 5 šahtova za njihove potrebe. Izvedeno je i 400 m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.

detaljnije...

Održan uvodni sastanak sa izvođačima postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

4. August 2020.

Dana 30.07.2020. g. održan je uvodni sastanak vezano za provedbu aktivnosti službenog početka realizacije Ugovora Izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima  naručitelja Odvodnje Rovinj -Rovigno d.o.o. i predstavnici Izvođača- zajednice ponuditelja CID s.r.l i ATZWANGER SPA. Direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. ukratko je prezentirao Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj i dosadašnje aktivnosti, posebice realizaciju radova na izgradnji kanalizacijske mreže, te istaknuo važnost Izgradnje postrojenja za lokalnu zajednicu ali i za RH budući da je projekt proglašen strateškim projektom. Izvođač radova izvijestio je o dosadašnjim radnjama te aktivnostima na formiranju projektantskog tima Izvođača. Zaključno, svi sudionici su se složili o važnosti  uspješne realizacije projekta kako za Naručitelja tako i za samog Izvođača. Službeno se datum uvođenja u posao planira za 24.08.2020.g

detaljnije...

Radovi u Ulici Mazzini privode se kraju

4. August 2020.

Radovi u Ulici Mazzini privode se kraju te je ostalo svega nekoliko metara sanacije dotrajale kanalizacijske cijevi te postavljanja finalnog kamenog popločenja.

detaljnije...

Kratki pregled izvedenih radova na kanalizacijskoj mreži u sklopu EU projekta

24. June 2020.

Kratki pregled svih izvedenih radova na kanalizacijskoj mreži u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj , kao i zanimljivosti tijekom samog procesa izgradnje, možete pročitati niže u dokumentu.

detaljnije...

Intervencijama dežurne službe Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. otklanjali su se kvarovi na sustavu javne odvodnje

23. June 2020.

Nakon dojave službe 112 , dežurna služba Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. intervenirala na otklanjanju kvara na javnom sustavu odvodnje u ulici Španjolskih boraca kod broja 16, dana 21.06.2020. g. u periodu od 22:00 h do 00:00 h, te dana 23.06.2020. godine u ulici Carrera kod broja 30 u periodu od 9:30 h do 10:30 h do 10:30 h. Također danas 23.06.2020.g., nakon dojave građana, tim dežurne službe intervenirao je u Omladinskoj ulici oko broja 35 u periodu od 10:30 h do 11:00 h. Intervencije su se odvijale kombiniranim specijaliziranim vozilima 2,5 m3 i 12,5 m3 koji su sufinancirani sredstvima Europske unije kroz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj.

detaljnije...

Radovi u Ulici Mazzini

25. May 2020.

Zaključno sa današnjim datumom izvedeno je 65 m sanacije fekalne kanalizacije i 55 m popločenja u punoj širini dijela ulice Giueseppea Mazzini. Preostali dio ulice (cca 35 m) u planu je da se završi do kraja mjeseca lipnja 2020.g. Gore navedeni radovi izvode se u suradnji s Hrvatskim Telekomom. Po dovršetku radova na sanaciji fekalne kanalizacije u navedenoj ulici u planu za rujan je i sanacija ulice Andrea Milossa koja bi se trebala dovršiti do konca tekuće godine.

detaljnije...

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u 2020.g. izdala više od 1100 odluka o priključenju

25. May 2020.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u 2020.g. donijela preko 1100 odluka o priključenju zajedno sa pripadajućim ugovorima za područje Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo. Do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno preko 200 objekata sa tih područja, a taj se broj povećava iz dana u dan. Vlasnici objekata su u više navrata obavještavani o obavezi podnošenja zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje, međutim manji broj vlasnika, točnije 70-tak vlasnika svojih objekata još nisu predali ispunjen zahtjev te ih još jednom molimo da predaju ispunjen zahtjev sa potrebnom dokumentacijom.

detaljnije...

Preko 200 objekata spojeno na novu kanalizacijsku mrežu

25. May 2020.

Nakon puštanja u rad nove kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo vlasnici objekata se spajaju na kanalizacijsku mrežu. Do sada je spojeno više od 200 objekata, a taj je broj svakim danom sve veći. Trenutno se na tim područjima odvijaju radovi na otklanjanju manjih nedostataka te rješavanja problema lokalne oborinske odvodnje.

detaljnije...

ČIŠĆENJE CRPNE STANICE KINO

7. May 2020.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno dana 6.5.2020. izvršili strojno čišćenje crpne stanice Kino, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. U CS Kino smješteno je pet crpki SULZER (ABS) ukupnog kapaciteta protoka 300 l/s.Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vrlo je bitno redovno održavanje crpki i opreme (ventili, zasuni, plovci, …) kako bi se izbjegli kvarovi, a samim time i smanjili troškovi. CS Kino je rekonstruirana 2019. godine u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

Prezentacija o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto

23. April 2020.

Kliknite na prezentaciju o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto i saznajte više o postrojenjima koja će se izgraditi u našem gradu Rovinju - Rovigno.

detaljnije...

Radovi u ulici Mazzini

20. April 2020.

U ulici Mazzini Odvodnja Rovinj -Rovigno d.o.o dosada je sanirala oko 100 m kanalizacije, te oko 200 m2 popločenja. Preostalo je za sanirati još oko 120 m kanalizacije i izvesti oko 250m2 popločenja. Plan završetka svih radova je do sredine lipnja.

detaljnije...

Objavljeno 1. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

20. April 2020.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. napravila je prvo izdanje periodičnog vjesnika na kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj kao i novosti iz područja gospodarenja vodama. Osim dolje niže objavljene verzije, prvo izdanje Ovjesnika možete pogledati online na sljedećem linku : http://ovjesnik-rovinj.hr/.

detaljnije...

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE U BOLNIČKOM NASELJU, BORIKU I VALSAVIE

31. January 2020.

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE U BOLNIČKOM NASELJU, BORIKU I VALSAVIE

detaljnije...

IZVOĐENJE RADOVA U ULICI MAZZINI

31. January 2020.

IZVOĐENJE RADOVA U ULICI MAZZINI

detaljnije...

RADOVI NA SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MONTALBANO

31. January 2020.

RADOVI NA SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MONTALBANO

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001