Krajem studenog i početkom prosinca planiran početak analize otpadnih voda na SARS-CoV-2

27. November 2020.

Planiran je početak projekta praćenja otpadnih voda kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Projekt financira Njemačka vlada, a razvijen je u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (ZOV) te Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je pomoći epidemiolozima procijeniti opseg infekcije koronavirusom na području grada Zagreba i okolice. Ispitivanje će se provoditi na otpadnim vodama prikupljenim s Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Više informacija možete pronaći u priopćenju HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/otkrivanje-sars-cov-2-u-otpadnim-vodama/

detaljnije...

Uveden novi sustav elektroničkog ispunjavanja i slanja obrazaca

11. November 2020.

U sklopu pilot projekta Grada Rovinja-Rovigno omogućeno je elektronički ispunjavanje i slanje obrazaca. Novi sustav omogućava da jednostavno ispunite online obrazac preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa ili kompjutera u roku od samo par minuta. Poveznica na web adresu: https://rovinj.eobrasci.hr/branches/odvodnja/

detaljnije...

POTPISAN SPORAZUM O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VRIJEDNOSTI OD 134.232.573,00 KUNA

3. September 2020.

Nakon dugotrajnog procesa javne nabave gdje je još 2016.g. objavljen prvi javni natječaj koji je morao biti poništen dana 22.07.2020.g. potpisan je sporazum između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna. Nakon zadnjeg provedenog postupka javne nabave dobivene su 3 ponude koje su premašile procijenjenu vrijednost od 107.307.880,00 kuna za cca 30% što se i predviđalo s obzirom na vrijeme kada je rađena procjena te na trenutno stanje cijena u građevinarstvu u vrijeme završetka javne nabave, odnosno davanja ponuda. Kako bi se moglo ugovoriti radove bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva što je i učinjeno dobivanjem suglasnosti za dodatno sufinanciranje od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sporazumom je obuhvaćena izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranskog bioreaktora (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63.000 ekvivalent stanovnika za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvii i garaže za teretna vozila te dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode ukupne duljine 6606,0 metara. Ugovaranje izgradnje je bazirano na žutoj FIDIC knjizi što znači da je izvođač radova u obvezi izraditi projektnu dokumentaciju te izgradnju, a samo ugovaranje bazirano je na ukupnoj cijeni za razliku od već izgrađene mreže koja je bila bazirana na crvenoj FIDIC knjizi za koju je Odvodnja Rovinj – Rovigno imala projektnu dokumentaciju te građevinske dozvole, a ugovaranje je bilo bazirano na jediničnoj cijeni. Radovi u okviru ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) ishođenja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku i (7) otklanjanja nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke. Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. je prije objave javnog natječaja izradila idejne projekte te dobila sve potrebne lokacijske dozvole koji će sada služiti kao baza za daljnje projektiranje. Također izrađena je i studija utjecaja na okoliš, prati se kvaliteta zraka, izvedena su geomehanička istraživanja sastava tla, a sve s ciljem kako bi se utvrdilo višestruko bolje stanje nakon izgradnje postrojenja. Izvođač je uveden u posao sa datumom 24.08.2020.g te od tog trenutka počinje teći rok od 35 mjeseci za izvršenje svih radova, dok su u samoj natječajnoj dokumentaciji definirani i bitni među rokovi koje Izvođač mora ispoštovati, a definirani su kao tri faze: -Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca; -Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju– 12 mjeseci; -Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec. S obzirom na navedene rokove očekujemo kako bi već ljetnu sezonu 2023.g. mogli dočekati sa novim postrojenjem u pokusnom radu, a sezonu 2024.g. sa već uhodanim uređajem.

detaljnije...

Radovi u Ul. Giuseppe Mazzini uspješno završeni

27. August 2020.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju ulice Mazzini u ukupnoj dužini od 90 metara. Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 3 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 31 priključno okno zajedno sa 77 metara priključne cijevi. U sklopu radova postavljene su i tri glavne cijevi u duljini od 90 metara za potrebe HT-a te priključna cijev do svakog objekta sveukupne duljine 125 metara, također izvedeno je i 5 šahtova za njihove potrebe. Izvedeno je i 400 m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.

detaljnije...

Održan uvodni sastanak sa izvođačima postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

4. August 2020.

Dana 30.07.2020. g. održan je uvodni sastanak vezano za provedbu aktivnosti službenog početka realizacije Ugovora Izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima  naručitelja Odvodnje Rovinj -Rovigno d.o.o. i predstavnici Izvođača- zajednice ponuditelja CID s.r.l i ATZWANGER SPA. Direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. ukratko je prezentirao Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj i dosadašnje aktivnosti, posebice realizaciju radova na izgradnji kanalizacijske mreže, te istaknuo važnost Izgradnje postrojenja za lokalnu zajednicu ali i za RH budući da je projekt proglašen strateškim projektom. Izvođač radova izvijestio je o dosadašnjim radnjama te aktivnostima na formiranju projektantskog tima Izvođača. Zaključno, svi sudionici su se složili o važnosti  uspješne realizacije projekta kako za Naručitelja tako i za samog Izvođača. Službeno se datum uvođenja u posao planira za 24.08.2020.g

detaljnije...

Radovi u Ulici Mazzini privode se kraju

4. August 2020.

Radovi u Ulici Mazzini privode se kraju te je ostalo svega nekoliko metara sanacije dotrajale kanalizacijske cijevi te postavljanja finalnog kamenog popločenja.

detaljnije...

Kratki pregled izvedenih radova na kanalizacijskoj mreži u sklopu EU projekta

24. June 2020.

Kratki pregled svih izvedenih radova na kanalizacijskoj mreži u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj , kao i zanimljivosti tijekom samog procesa izgradnje, možete pročitati niže u dokumentu.

detaljnije...

Intervencijama dežurne službe Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. otklanjali su se kvarovi na sustavu javne odvodnje

23. June 2020.

Nakon dojave službe 112 , dežurna služba Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. intervenirala na otklanjanju kvara na javnom sustavu odvodnje u ulici Španjolskih boraca kod broja 16, dana 21.06.2020. g. u periodu od 22:00 h do 00:00 h, te dana 23.06.2020. godine u ulici Carrera kod broja 30 u periodu od 9:30 h do 10:30 h do 10:30 h. Također danas 23.06.2020.g., nakon dojave građana, tim dežurne službe intervenirao je u Omladinskoj ulici oko broja 35 u periodu od 10:30 h do 11:00 h. Intervencije su se odvijale kombiniranim specijaliziranim vozilima 2,5 m3 i 12,5 m3 koji su sufinancirani sredstvima Europske unije kroz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj.

detaljnije...

Radovi u Ulici Mazzini

25. May 2020.

Zaključno sa današnjim datumom izvedeno je 65 m sanacije fekalne kanalizacije i 55 m popločenja u punoj širini dijela ulice Giueseppea Mazzini. Preostali dio ulice (cca 35 m) u planu je da se završi do kraja mjeseca lipnja 2020.g. Gore navedeni radovi izvode se u suradnji s Hrvatskim Telekomom. Po dovršetku radova na sanaciji fekalne kanalizacije u navedenoj ulici u planu za rujan je i sanacija ulice Andrea Milossa koja bi se trebala dovršiti do konca tekuće godine.

detaljnije...

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u 2020.g. izdala više od 1100 odluka o priključenju

25. May 2020.

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u 2020.g. donijela preko 1100 odluka o priključenju zajedno sa pripadajućim ugovorima za područje Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo. Do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno preko 200 objekata sa tih područja, a taj se broj povećava iz dana u dan. Vlasnici objekata su u više navrata obavještavani o obavezi podnošenja zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje, međutim manji broj vlasnika, točnije 70-tak vlasnika svojih objekata još nisu predali ispunjen zahtjev te ih još jednom molimo da predaju ispunjen zahtjev sa potrebnom dokumentacijom.

detaljnije...

Preko 200 objekata spojeno na novu kanalizacijsku mrežu

25. May 2020.

Nakon puštanja u rad nove kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo vlasnici objekata se spajaju na kanalizacijsku mrežu. Do sada je spojeno više od 200 objekata, a taj je broj svakim danom sve veći. Trenutno se na tim područjima odvijaju radovi na otklanjanju manjih nedostataka te rješavanja problema lokalne oborinske odvodnje.

detaljnije...

ČIŠĆENJE CRPNE STANICE KINO

7. May 2020.

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno dana 6.5.2020. izvršili strojno čišćenje crpne stanice Kino, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. U CS Kino smješteno je pet crpki SULZER (ABS) ukupnog kapaciteta protoka 300 l/s.Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vrlo je bitno redovno održavanje crpki i opreme (ventili, zasuni, plovci, …) kako bi se izbjegli kvarovi, a samim time i smanjili troškovi. CS Kino je rekonstruirana 2019. godine u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.

detaljnije...

Prezentacija o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto

23. April 2020.

Kliknite na prezentaciju o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) i postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto i saznajte više o postrojenjima koja će se izgraditi u našem gradu Rovinju - Rovigno.

detaljnije...

Radovi u ulici Mazzini

20. April 2020.

U ulici Mazzini Odvodnja Rovinj -Rovigno d.o.o dosada je sanirala oko 100 m kanalizacije, te oko 200 m2 popločenja. Preostalo je za sanirati još oko 120 m kanalizacije i izvesti oko 250m2 popločenja. Plan završetka svih radova je do sredine lipnja.

detaljnije...

Objavljeno 1. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

20. April 2020.

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. napravila je prvo izdanje periodičnog vjesnika na kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj kao i novosti iz područja gospodarenja vodama. Osim dolje niže objavljene verzije, prvo izdanje Ovjesnika možete pogledati online na sljedećem linku : http://ovjesnik-rovinj.hr/.

detaljnije...

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE U BOLNIČKOM NASELJU, BORIKU I VALSAVIE

31. January 2020.

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE U BOLNIČKOM NASELJU, BORIKU I VALSAVIE

detaljnije...

IZVOĐENJE RADOVA U ULICI MAZZINI

31. January 2020.

IZVOĐENJE RADOVA U ULICI MAZZINI

detaljnije...

RADOVI NA SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MONTALBANO

31. January 2020.

RADOVI NA SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MONTALBANO

detaljnije...

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA MONTEPOZZO

27. January 2020.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA MONTEPOZZO

detaljnije...

STANJE I NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTIMA PROJEKTA U MJESECU PROSINCU 2019. GODINE

24. January 2020.

STANJE I NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTIMA PROJEKTA U MJESECU PROSINCU 2019. GODINE

detaljnije...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu studenom 2019. godine

17. December 2019.

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu studenom 2019. godine

detaljnije...

STANJE I NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTIMA PROJEKTA U LISTOPADU 2019

14. November 2019.

U mjesecu listopadu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova gradilištu Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo kao i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju. Radovi su se izvodili nešto pojačanim intenzitetom, u odnosu na mjesec rujan. U izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 66 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 14 strojeva, 6 kamiona i vozila gradilišta i jedan valjak. Zaključno s 31. listopada stanje na gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo: Izvedeno je ukupno 13.242 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda (uključujući dodatne ogranke koji se izvode). Završeni su radovi na tlačnom cjevovodu u sklopu kolektora „A“ i „B“ i izvedeno je svih planiranih 870 m. Na komponenti “A" izvedeno je 5.379 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 4.348 m od 4.680 m, a na komponenti “C" izvedeno je 2.645 m od 2.744 m. Izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju u slojevima, radovi na izradi AB okana te radovi na izradi kućnih priključaka. Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik : Izvedeni su svi građevinski i monterski radovi na vakuumskoj stanici. U tijeku je ispitivanje i puštanje u pogon vakuumske stanice.

detaljnije...

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. ispumpavale vodu na Istarskom ipsilonu

13. November 2019.

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. pratile su situaciju na terenu vezano za pogoršane vremenske uvijete. Na Rovinjskom području nije bilo većih intervencija osim uobičajenog pojačanog čišćenja oborinske odvodnje zbog većih i dugotrajnih oborina. Na poziv vatrogasaca izašli smo na veću intervenciju na Istarski ipsilon odmorište Bale gdje smo zajedno sa rovinjskim vatrogascima ispumpavali vodu da bi što prije omogućili nesmetano odvijanje prometa. Za ispumpavanje vode korištena su specijalizirana vozila sufinancirana sredstvima Europske unije.

detaljnije...

STANJE I NAPREDAK RADOVA NA GRADILIŠTIMA PROJEKTA U MJESECU RUJNU 2019.GODINE

24. October 2019.

U mjesecu rujnu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatnih radova na najvećem i jedinom još uvijek otvorenom gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U izvještavanom periodu bilo angažirano ukupno 55 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 12 strojeva, 5 kamiona i vozila gradilišta i jedan valjak. Zaključno s 30. rujna stanje na gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo: Izvedeno je ukupno 12.352 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda (uključujući dodatne ogranke koji će se izvoditi). Ukupno je izvedeno 810 m od 870 m tlačnog cjevovoda u sklopu kolektora „A“ i „B“. Na komponenti “A" izvedeno je 4.915 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 4.170 m od 4.680 m, a na komponenti “C" u mjesecu rujnu nisu izvođeni radovi i stanje na toj komponenti je nepromijenjeno u odnosu na prijašnje izvještavano razdoblje: izvedeno je 2.458 m od 2.744 m. Izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju u slojevima, radovi na izradi AB okana te radovi na izradi kućnih priključaka.

detaljnije...

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001